Fjäll i solnedgång

Stiftelsen Eyvind Frölich

Stiftelsen Eyvind Frölich har tillkommit genom ett av Eyvind Frölich upprättat testamente. Stiftelsens ändamål är att stödja behövande i samhället oavsett ändamål med behovet.

Vilka är behöriga att söka stöd?

Endast enskilda personer bosatta i Jämtlands län kan ansöka om bidrag för något som ryms inom Stiftelsens ändamål, se ovan. Det innebär att organisationer, föreningar, klubbar etc. inte kan beviljas bidrag.

Stiftelsen lämnar inte bidrag till ändamål/kostnader som täcks av skattemedel eller annan offentlig finansiering. Förutsättningarna för lämnande av bidrag är, som framgår ovan, tämligen allmänt hållna.

Styrelsen tolkar ändamålet som att det kan avse bidrag exempelvis för

Om man beviljats bidrag tidigare, måste det gå minst två år innan nytt bidrag kan beviljas.

Kontaktinformation

Tomas Renhorn, ordförande
Tel: 070 656 70 07
tomas@stiftelseneyvindfrolich.se

Ingemar Olofsson, styrelseledamot
Tel: 070 395 39 16
ingemar@stiftelseneyvindfrolich.se

Stiftelsen Eyvind Frölich
c/o Tomas Renhorn
Storgatan 64 A, lgh 1201
831 33 Östersund

Ansökan

Följande uppgifter krävs för att din ansökan ska behandlas:

Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas inte.

Utbetalning av bidrag från stiftelsen sker normalt vid två till fyra tillfällen under året. Se denna webbsida för aktuella datum. Sista ansökningsdag för bidrag under kommande ansökningsperiod är onsdagen den 15 september 2023 med beräknad utbetalning inom fyra veckor därefter.

Stiftelsen kan inte lämna förhandsbesked om att vi fått din ansökan eller om den är komplett. Du bör dock vara tillgänglig för kontakt om stiftelsen önskar kompletterande information. Vi kommer inte meddela om du fått avslag på din ansökan. Om bidrag inte satts in på angivet bankkonto inom denna tidsperiod har din ansökan inte beviljats. Styrelsens beslut kan inte överklagas.


Ansökningsdokument (pdf) Läs integritetspolicy

Integritetspolicy

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. De rättsliga grunderna framgår särskilt på följande sida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/rattslig-grund/

Stiftelsen Eyvind Frölich, org nr 802481-6251, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

När du besöker stiftelsens hemsida samlar vår webbserver in information som exempelvis domännamnet hos din internetleverantör. Informationen använder vi endast för att analysera och utveckla webbplatsen. Vi samlar inte in någon personlig information som kan identifiera dig som besökare.

Stiftelsen samlar in personuppgifter, som du lämnar till oss vid ansökan om anslag och/eller ansökan om stipendium. Stiftelsen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgironummer, civilstånd, betyg, foton samt uppgifter om inkomst, förmögenhet och skulder eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna handlägga din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Stiftelsen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Stiftelsen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Stiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden, Stiftelsens revisorer samt till myndigheter efter begäran. Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Stiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Stiftelsens eller tredje parts rättigheter. Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras). Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter när Stiftelsens revisorer gått igenom årets ansökningar.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att begära att Stiftelsen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Stiftelsen Eyvind Frölich
c/o Tomas Renhorn
Heingebergsvägen 760
275 71 LÖVESTAD

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress. Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Stiftelsen värnar din integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Stiftelsen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Stiftelsens webbsida.

Denna integritetspolicy är gällande från 2023-02-01